Uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden, behoudens uitzonderingen, aan werkgevers doorbelast. In de publieke verzekering deelt het UWV met uitkeringsbeslissingen aan werkgevers mee welke uitkeringen aan werkgevers worden toegerekend, waarna dit met een vertraging van 2 jaren resulteert in een door de Belastingdienst genomen beschikking met een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Kleine werkgevers met een premieloon in 2021 tot en met € 905.000 betalen een vaste sectorpremie in 2023 en in het premieoverzicht van Koeleman kunnen kleine werkgevers eenvoudig vaststellen welk percentage van het premieloon in 2023 zij gaan betalen en hoeveel procent dit meer of minder is dan in 2022. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de uitkeringslasten vanaf 1 januari 2023 zelf te dragen (eigenrisicodrager) en privaat te verzekeren en betalen dan geen publieke gedifferentieerde premie Werkhervattingskas maar een premie voor de private verzekering. Eigenrisico dragen moet uiterlijk 1 oktober 2022 bij de Belastingdienst worden aangevraagd.

Als u hulp of ondersteuning wenst bij het maken van de voor uw onderneming juiste keuze, kunt u contact opnemen met onze specialist arbeidsrecht, sociale zekerheid en HRM, Ron van Baarlen.

Ron van Baarlen is rechtstreeks per mail bereikbaar via rvanbaarlen@accountantskoeleman.nl of telefonisch via ons secretariaat, telefoonnummer 035 – 6244 341.