Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen.

Indien u vragen heeft over deze onderwerpen of een aanvraag wilt indienen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

1. Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel) van hun personeel, wat door omstandigheden (die buiten het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het coronavirus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling. Zie ook onze pagina over deze regeling.

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting. Het Kabinet wil de zzp’ers, die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

2. Verruiming van de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Wanneer mkb’ers financieel in de problemen komen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunnen zij een beroep doen op het BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Hiermee kunnen mkb’ers financieel goedkoper een overbruggingskrediet of het rekening courant-krediet verhogen bij een financier.

3. Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het bedrijf schriftelijk motiveert dat het door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

4. Verlaging voorlopige aanslag

Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal naar verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door de coronavirus. Het Kabinet wijst deze bedrijven erop dat zij bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Indien u vragen heeft over deze onderwerpen of een aanvraag wilt indienen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Links

Bron: www.rb.nl 13-03-2020