Het Ministerie van Financiën zet in een besluit dat in de Staatscourant is gepubliceerd op een rij welke fiscale gevolgen de Brexit per 1 februari heeft. Lees hier wat er verandert:

Overgangsperiode

In het terugtrekkingsakkoord dat is overeengekomen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 1 februari 2020 zijn onder meer de voorwaarden voor een overgangsperiode overeengekomen. Tijdens de overgangsperiode geldt de afspraak dat het gemeenschapsrecht tot en met 31 december 2020 voor het grootste deel zal blijven gelden ten aanzien van het VK.

Het terugtrekkingsakkoord heeft onder meer gevolgen voor de toepassing van het nationale fiscale recht waarin een verschil wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld inwoners van een EU-lidstaat en inwoners van andere landen.

Inwoner EU-lidstaat

Ingevolge het akkoord kan gedurende de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 worden gehandeld alsof het VK nog behoort tot de EU. Als gevolg daarvan worden de inwoners van het VK nog beschouwd als inwoner van een EU-lidstaat.

Dit betekent onder meer het volgende:

  • Inwoners van het VK die voldoen aan de (overige) voorwaarden om te kunnen worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, kunnen het gehele belastingjaar 2020 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijven.
  • Inwoners van het VK behouden gedurende het gehele belastingjaar 2020 het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting als zij aan de overige voorwaarden voor die heffingskortingen voldoen.
  • Werkgevers kunnen de regelingen met betrekking tot het anoniementarief en de identificatieplicht ongewijzigd blijven uitvoeren voor onderdanen van het VK gedurende het belastingjaar 2020.
  • Voor de Regeling afdrachtvermindering zeevaart blijft gedurende het belastingjaar 2020 ook voor de zeevarende die woonachtig is in het VK de afdrachtvermindering 40% van de loonsom.
  • De regeling afdrachtvermindering S&O blijft gedurende het belastingjaar 2020 ook van toepassing op werkzaamheden die in het VK worden verricht.
  • Voor belastingplichtigen met een belang in een deelneming in het VK blijft de toepassing van de deelnemingsvrijstelling gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd.

  • Voor fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het VK blijft de toepassing van de fiscale-eenheidsregeling gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd.
  • In het kader van voorkoming van dubbele belasting kan een in Nederland woonachtige werknemer in dienst van een in het VK gevestigde werkgever, gedurende het belastingjaar 2020, gebruik blijven maken van de onderworpenheidsfictie als aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan.
  • Bij het opleggen van een eventuele conserverende belastingaanslag voor de inkomstenbelasting bij een emigratie naar het VK behoeft tot en met 31 december 2020 geen zekerheid te worden gesteld.
  • Een eventuele betalingsregeling voor exitheffingen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting blijft tot en met 31 december 2020 ook mogelijk voor inwoners van het VK.

De overgangsperiode in het terugtrekkingsakkoord geldt tot en met 31 december 2020. In het terugtrekkingsakkoord is voorzien in een mogelijkheid tot verlenging. Op dit moment is nog onduidelijk of daarvan gebruik gaat worden gemaakt.

Besluit toelichting fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit

Bron: Accountancy Vanmorgen, 31 januari 2020