Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om te zorgen dat werknemers in de arbeidssituatie veilig en gezond kunnen werken, onder meer door psychosociale werkbelasting, waaronder ook seksueel overschrijdend gedrag valt, te voorkomen. Dit wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. Voldoet de werkgever niet aan die zorgplicht, dan kan de werkgever niet alleen van de Arbeidsinspectie boeten krijgen, maar is de werkgever ook aansprakelijk voor de schade jegens de werknemer. Dit gegeven maakt dat wij in onze rol als uw financiële dienstverlener menen u op onze dienstverlening te mogen attenderen.

 

Hoe moet een werkgever de zorgplicht, om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen, invullen?

   De werkgever dient allereerst de risico’s op seksueel overschrijdend gedrag binnen zijn onderneming in kaart te brengen, vooral vanuit functies die de indruk van met (vermeende) machtsposities zouden kunnen wekken, en vast te leggen in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Vervolgens dient de werkgever maatregelen te nemen om die risico’s te voorkomen en die maatregelen vast te leggen in een plan van aanpak. Voorbeelden van maatregelen kunnen zijn het geven van gedragsvoorschriften aan werknemers, niet in de laatste plaats aan werknemers met een functie waaruit de indruk van een machtspositie zou kunnen voortvloeien, en door het aanstellen van tenminste het liefst twee (een mannelijke en vrouwelijke) onafhankelijke vertrouwenspersonen werknemers uitnodigen om (vermeende) misstanden te melden zonder dat meldende werknemers daardoor enig nadeel in de arbeidsrelatie zullen ondervinden. Maar met het opschrijven van risico’s in een RI&E en maatregelen in een plan van aanpak is de werkgever niet klaar.

   De maatregelen uit het plan van aanpak moeten concreet en adequaat met werknemers worden gecommuniceerd, inclusief het geven van voorlichting daarover, en de werkgever moet toezicht houden op een goede uitvoering van die maatregelen en periodiek overleggen of die maatregelen voldoen en zo nee, die maatregelen bijstellen. In individuele gevallen van seksueel overschrijdend gedrag zal uiteraard actie moeten worden ondernomen.

De openbare informatie over the Voice of Holland laat niet zien of de werkgever een beleid tegen seksueel overschrijdend gedrag met de voornoemde onderdelen heeft gevoerd en zo ja, op dit volgens het voornoemde model vorm is gegeven. Die voorvallen roepen wel in het algemeen de vraag op of uw onderneming een adequaat beleid op dat onderwerp voert en aan de zorgplicht voldoet, gelet op de aard van uw onderneming.

Dit artikel is geschreven door onze medewerker Ron van Baarlen, specialist arbeidsrecht, sociale zekerheid en HRM.
Als u bijstand van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen van uw arbeidsomstandighedenbeleid wenst, kunt u contact met Ron opnemen via rvanbaarlen@accountantskoeleman.nl.