Inleiding

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen. Inmiddels is er meer bekend over de ins en outs van diverse steunmaatregelen en over andere zaken. Wij ’praten’ u graag bij over de laatste stand van zaken. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Nieuwe noodregeling tegemoetkoming in de loonkosten – NOW

De nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’ heeft de werktijdverkorting vervangen. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, worden meegenomen in deze nieuwe regeling, die waarschijnlijk a.s. maandag 6 april wordt opengesteld. U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. In dat geval kunt u bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt:

• 90% van de loonsom als 100% van uw omzet wegvalt;
• 45% van de loonsom als 50% van uw omzet wegvalt; en
• 22,5% van de loonsom als 25% van uw omzet wegvalt.

Omzetdaling
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Als u de gevolgen van de Coronacrisis pas later terugziet in de omzetdaling, kunt u ook een periode aangeven die één of twee maanden later start, bijvoorbeeld mei-juni-juli.
Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Ook uw werkgeverslasten worden voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – een reservering voor vakantiegeld. De loonsom wordt daarom vermenigvuldigd met 1,3. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

Twee voorwaarden
Er zijn wel twee voorwaarden verbonden aan deze regeling, die inmiddels nader zijn uitgewerkt .

 1. U moet zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en uw werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie;
 2. U dient in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek in om toestemming te krijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Als u toch ontslag aanvraagt en deze aanvraag niet (of niet tijdig*); intrekt, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

*Let op: tijdig intrekken
De NOW biedt u in twee situaties de gelegenheid om ingediende verzoeken in te trekken. Situatie 1 betreft een al wel ingediende – maar nog niet gehonoreerde – aanvraag om werktijdverkorting. Die aanvraag wordt dan als subsidieaanvraag gezien in de zin van de NOW. In die gevallen mag u dat verzoek uiterlijk 8 april 2020 bij het UWV intrekken! U moet in dat geval dus direct in actie komen.

In de tweede situatie kunt u – bij openstelling van de NOW (waarschijnlijk vanaf maandag 6 april a.s.) – een verzoek om bedrijfseconomisch ontslag intrekken binnen 5 werkdagen nadat het verzoek is ingediend.

Aanvraag
U kunt de tegemoetkoming tot 31 mei 2020 aanvragen voor het omzetverlies dat uw bedrijf lijdt vanaf 1 maart 2020. Zodra de regeling wordt opengesteld, stelt het UWV een formulier beschikbaar via www.uwv.nl. Voor de aanvraag heeft u geen eHerkenning nodig maar wel uw loonheffingennummer. U doet een aanvraag per loonheffingennummer. Bij uw aanvraag moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • het procentuele verwachte omzetverlies;
 • het loonheffingennummer;
 • de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht;
 • het rekeningnummer, waarop u de betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

Voorschot en eindafrekening
Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, dat in drie termijnen aan u wordt betaald. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen – Tozo

Bent u zelfstandige en verwacht u dat als gevolg van de Coronacrisis uw inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum, dan komt u in aanmerking voor de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’. Deze regeling  wordt uitgevoerd door uw gemeente en is inmiddels opengesteld. Op grond van de Tozo krijgt u een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners. De Tozo-uitkering hoeft u niet terug te betalen. Er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats en ook de levensvatbaarheid van uw onderneming wordt niet getoetst.

Voorwaarden
Onder de volgende voorwaarden kunt u gebruikmaken van de Tozo:

 • u moet bij de aanvraag verklaren dat u verwacht dat uw inkomen door de Coronacrisis in de komende drie maanden daalt onder het sociaal minimum;
 • wanneer dit achteraf anders is, moet u dit doorgeven aan uw gemeente;
 • u moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat u per jaar ten minste 1.225 uren heeft gewerkt voor uw onderneming. Bestaat uw onderneming korter dan een jaar, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat u heeft gewerkt;
 • u moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat de Tozo is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.

De Tozo is gebaseerd is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar de procedure is veel sneller namelijk 4 weken in plaats van de gebruikelijke 13 weken bij de Bbz. Achteraf wordt gecontroleerd of u terecht gebruik heeft gemaakt van de regeling. De gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Lening voor bedrijfskapitaal
U kunt deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. U heeft in dit geval ook de mogelijkheid om uw  aflossingsverplichting uit te stellen.

Tozo ook voor de DGA
Bent u directeur-grootaandeelhouder van een bv? Dan komt u in principe ook in aanmerking voor de Tozo. U moet dan voldoen aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. U dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat uw bv vanwege de Coronacrisis geen salaris kan uitbetalen.

Compensatieregeling voor bepaalde sectoren – het Noodloket

Ook de compensatieregeling voor bepaalde sectoren is opengesteld. Dit is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket). Om te bepalen welke ondernemers in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming is aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Hierop staat inmiddels ook non-foodsector, met ondernemers zoals winkeliers. Zij hoeven hun deuren weliswaar niet te sluiten, maar hebben wel te maken met veel omzetverlies. Dat wordt met name veroorzaakt door de oproep aan mensen om zoveel als mogelijk thuis te blijven en door de instructies van de overheid in het sociale verkeer.

Vallen uw hoofdbedrijfsactiviteiten in een van de genoemde sectoren, dan komt in beginsel in aanmerking voor deze compensatie in de vorm van een eenmalige gift van € 4.000 voor de eerste nood in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020. U kunt de aanvraag laten doen door uw adviseur  als u hem/haar daartoe machtigt. Hiervoor is een machtigingsformulier beschikbaar. De compensatie vraagt u of uw adviseur uiterlijk aan tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur bij rvo.nl. De tegemoetkoming wordt tot 1 januari 2021 verstrekt. Voor de aanvraag is een eHerkenning (niveau 1 of hoger) nodig of DigiD.

Voorwaarden
De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • gegevens over uw onderneming, waaronder het KvK-nummer, het post- en bezoekadres en een rekeningnummer dat op naam staat van de onderneming;
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij uw onderneming;
 • een verklaring dat uw onderneming geen overheidsbedrijf is;
 • een bevestiging dat de tegemoetkoming niet zal leiden tot overschrijding van het de-minimisplafond (verklaring de-minimissteun). Hiermee verklaart u dat de staatssteun die uw onderneming krijgt onder het maximum van € 200.000 blijft over een periode van 3 achtereenvolgende jaren;
 • een verklaring dat uw onderneming op het moment van de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet;
 • een verklaring dat uw onderneming in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020 verwacht ten minste € 4.000 omzetverlies te lijden;
 • een verklaring dat uw onderneming in die periode ten minste € 4.000 vaste lasten zal hebben, ook na gebruik van andere beschikbare steunmaatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis.

U krijgt de beslissing over uw aanvraag in beginsel binnen twee á drie weken toegezonden. Een toegekende tegemoetkoming kan nog 5 jaar na de verstrekking worden herzien, mocht deze door onjuiste gegevensverstrekking niet in overeenstemming met de beleidsregels  zijn verstrekt.

Verlenging ingrijpende maatregelen

 De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. de scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs en het verbieden van evenementen van meer dan 100 personen. Werknemers moeten thuisblijven indien ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Bovendien adviseert de overheid dringend om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Deze maatregelen zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april 2020.

Aanvullende maatregelen cultuur- en creatieve sector

 Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om de cultuur- en creatieve sector te ondersteunen. Zo hebben musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden gekregen. Zij kunnen de huur dus later voldoen. Het kabinet roept provincies en gemeenten op om met vergelijkbare tegemoetkomingen voor deze sector te komen.

Daarnaast krijgen culturele instelling die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, nu al de subsidie die zij normaliter pas in het derde kwartaal zouden krijgen. Ook gemeenten onderzoeken of zij op deze manier kunnen omgaan met voorschotten.

Daarnaast laat het ministerie van OCW haar subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort als blijkt dat de voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege de Coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Dit geldt ook voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten.

Compensatie verkochte toegangskaarten
Er wordt momenteel nog onderzocht hoe de terugbetaling van verkochte toegangskaarten kan worden vormgegeven. Er wordt vooral gedacht aan het verstrekken van vouchers.

Nog eenvoudiger bijzonder uitstel van betaling aanvragen

We hebben al eerder bericht over de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing. De procedure was kennelijk te omslachtig en riep te veel vragen op. Daarom is besloten om een vereenvoudiging door te voeren. Sinds woensdag 1 april jl. (geen grap) kunt u via deze link met een online formulier in 1 keer bijzonder uitstel aanvragen voor de genoemde belastingen en loonheffing. U kunt inloggen met uw DigiD.

Let op
U moet wel tijdig aangifte blijven doen. U wacht vervolgens totdat u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u het bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Wel is het zo dat, als u éénmaal uitstel hebt aangevraagd, dit uitstel ook automatisch geldt voor nieuwe aanslagen opgelegd in de periode van het uitstel. Ook verdient het, naar huidig inzicht, nog steeds de aanbeveling tijdig separaat melding van betalingsonmacht doen. U kunt uiteraard de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling en de melding van betalingsonmacht ook overlaten aan uw adviseur.

Reiskostenvergoeding en thuiswerken

Nu veel werknemers thuiswerken, is het de vraag wat er met de reiskostenvergoeding moet gebeuren. Betaalt u een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan uw werknemers? In dat geval geldt een bijzondere regeling bij langdurige afwezigheid. U mag dan tijdens maximaal zes aansluitende weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Verwacht u dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag u de onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. Gaat uw werknemer weer naar het werk, dan mag u pas weer een reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer is gaan werken.

Declaratiebasis
Vergoedt u achteraf op declaratiebasis de gemaakte reiskosten van uw werknemer, dan hoeft hij of zij geen reiskostenvergoeding te betalen als er niet is gereisd.

Gebruik internet en telefoon thuis
Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan onbelast worden vergoed. Dit valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke kosten. Bovendien is er voor kosten die samenhangen met thuiswerken ook altijd nog de vrije ruimte die daarvoor kan worden benut.

Verlaging van uw gebruikelijk loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder/directeur grootaandeelhouder en heeft de Coronacrisis grote gevolgen voor de omzet en liquiditeit van uw bv? In dat geval mag u de komende maanden in 2020 met uw bv tijdelijk een lager maandloon afspreken. De Belastingdienst staat dit toe. Aan het eind van het jaar stelt u namens uw bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Op dat moment is duidelijker wat de impact van de Coronacrisis is op uw bv. Als uw bv te weinig loon heeft betaald, moet zij het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen. Er is geen verzoek om instemming van – of vooroverleg met – de Belastingdienst nodig.

Samenloop met NOW-regeling en Tozo-regeling
U mag uw gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. De volgende situatie is dan niet ondenkbaar: uw bv vraagt mits u een verplicht verzekerde aandeelhouder bent een NOW-subsidie aan vanwege een omzetdaling. Deze wordt verleend voor 3 maanden ter hoogte van 90% van de loonkosten. Als na afloop van het jaar blijkt dat de situatie sterk is verbeterd, hoeft de subsidie niet te worden terugbetaald. Maar uw bv moet wel achteraf alsnog loonheffing betalen over het gebruikelijk loon. Hetzelfde effect doet zich voor als u als dga niet verplicht verzekerd bent en 3 maanden bijstand krachtens de Tozo-regeling heeft ontvangen, waarna de omzet van uw bv weer stijgt.

Terugvragen van btw bij oninbare vorderingen

 Past u het factuurstelsel toe voor de btw, dan moet u de btw op aangifte afdragen in het tijdvak van het uitreiken van de factuur. Maar u heeft recht op teruggaaf van die btw als de debiteur niet of niet tijdig betaald. Het recht op teruggaaf ontstaat, in het tijdvak waarin definitief vaststaat dat de debiteur niet meer zal betalen, maar uiterlijk 12 maanden nadat de vordering opeisbaar is geworden. Door de huidige Coronacrisis zal vaak al binnen de wettelijke termijn van 12 maanden duidelijk zijn dat bepaalde debiteuren niet meer zullen en kunnen betalen – bijvoorbeeld bij een faillissement. U kunt én moet de afgedragen btw dan in dat tijdvak al terugvorderen. De btw mag niet worden teruggevorderd in een later tijdvak dan dat waarin het teruggaafrecht ontstond.

 Kampt u nu met grote liquiditeitsproblemen? Het kan dan zinvol zijn om na te gaan of u de btw op oninbare vorderingen nu al kunt terugvragen bij de Belastingdienst.

Let op
Stel dat uw debiteur na de teruggaaf van de btw op de oninbaar geachte vorderingen alsnog (een deel van) de factuur betaalt. Wat betekent dit dan voor u? U wordt de btw over het alsnog betaalde bedrag dan weer verschuldigd. U geeft die btw dan aan bij vraag 1a of 1b van de btw-aangifte over dat tijdvak en draagt deze af.

Attentiepunt
Als een debiteur een schuld vanwege een factuur omzet in een lening, dan is daarmee de factuur in beginsel betaald. Deze debiteur hoeft dan geen btw terug te betalen die eerder in aftrek is gebracht. Daarentegen heeft u als schuldeiser dan niet meer de mogelijkheid om btw terug te vragen vanwege een oninbare factuur. Kortom, let goed op bij het omzetten van een factuurschuld in een lening, omdat dit gevolgen heeft voor de btw.

Uitstel van betaling voor pensioenpremies

 Ook de betaling van pensioenpremies komt als gevolg van de maatregelen in het kader van het Coronavirus in het gedrang. Daarom hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars aangegeven dat ook zij een bijdrage willen leveren om acute financiële problemen bij ondernemers op te lossen. Zij geven voor wat betreft de betaling van pensioenpremies drie denkrichtingen aan:

 1. Pensioenuitvoerders treffen met een individuele werkgever een betalingsregeling.
 2. Betalingstermijnen worden voor getroffen sectoren en werkgevers verruimd.
 3. Het invorderingsbeleid wordt minder strikt.

Pensioenuitvoerders lopen bij het ontwikkelen van maatregelen op deze terreinen vast op wettelijke voorschriften (o.a. Pensioenwet en Wet BpF). Het Verbond en de Pensioenfederatie gaan daarom op korte termijn in overleg met DNB en het ministerie van SZW. Op de uitkomst van dat overleg kunt u natuurlijk niet in alle gevallen wachten.

Tijdige melding betalingsonmacht
Bent u bij een pensioenfonds aangesloten en kunt u de verschuldigde pensioenpremies niet betalen? Meld dan tijdig uw betalingsonmacht. Tijdig betekent binnen 14 dagen nadat de premie verschuldigd is geworden. De melding doet u met dit formulier. Dit is hetzelfde formulier dat u gebruikt voor de melding van betalingsonmacht voor belastingen en premies.

Tref een betalingsregeling
Komt u in de problemen met het betalen van de pensioenpremies? Neem contact op met het pensioenfonds waar u bij bent aangesloten of de verzekeraar bij wie u de pensioenregeling van uw werknemers hebt ondergebracht. In overleg kan er mogelijk een betalingsregeling worden getroffen. De pensioenfondsen voor de Horeca & Catering, Detailhandel en de Reisbranche hebben al maatregelen genomen wat betreft de betalingstermijn en incasso van pensioenpremies.

Aanvullende informatie toepassing BMKB

 Heeft uw mkb-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar komt u in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? U kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De steunmaatregel biedt banken en andere financiers meer mogelijkheden om overbruggingskredieten te verstrekken in de aankomende periode. Tot zover wat u al wist uit onze eerdere berichtgeving hierover.

Maar er is inmiddels aanvullende informatie bekendgemaakt over de toepassing van de verruimde BMKB. De maximale looptijd van de regeling is 8 kwartalen. De aflossing vindt lineair plaats of ineens aan het einde van de looptijd (bullet-aflossing). De mogelijkheid om per maand of kwartaal af te lossen verschilt per financier en u betaalt 3,9% garantieprovisie aan de staat bij het aangaan van de financiering in de BMKB. Is de financiering voor een rechtspersoon? In dat geval wordt geëist dat de meerderheidsaandeelhouder een borgstelling van 10% afgeeft.

Welke informatie vraagt de bank momenteel voor een overbruggingsfinanciering?

De banken geven aan mee te willen werken aan het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de Borgstellingsregeling MKB (BMKB), waarover we hiervoor en eerder bericht hebben. Om de financieringsaanvraag in behandeling te kunnen en willen nemen stellen zij een aantal voorwaarden. Dit verschilt per bank. Samengevat komen de uitgangspunten van de banken wat betreft de gevraagde informatie op het volgende neer.
Alle banken eisen dat ook overige steunmaatregelen zijn aangevraagd om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Dat wil zeggen: aanvraag werktijdverkorting/ de NOW en uitstel van belastingbetaling. Het doel is ook om zo de behoefte voor overig extern kapitaal zo laag mogelijk te houden.

Banken zetten aflossingen stop voor een periode van maximaal 6 maanden. Maar let op!

Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De werkwijze verschilt per bank. ABN Amro zet automatisch de aflossingen stop. U moet zich bij de bank melden als u dit niet wenst. De bank laat zelfs weten dat het ook de rente betreft. Bij de Rabobank moet u zelf actie ondernemen en aangeven dat u er gebruik van wilt maken.
Bedrijven met een financiering hoger dan 2,5 miljoen moeten – evenals particuliere klanten – contact opnemen met de bank voor het bespreken van maatwerkoplossingen.
Aangezien de werkwijze per bank verschilt is het advies om altijd contact op te nemen met uw bank!

Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw opengesteld

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) – een tijdelijke borgstelling voor kredieten van agrarische ondernemers is sinds 18 maart jl. opengesteld. De banken en andere financiers moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de RVO. U moet zich hiervoor wenden tot uw bank of financier.

Verruiming BL-C
Met deze borgstellingsregeling kunt u voor uw bedrijf een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet van € 1,2 miljoen (bij duurzame/ innovatieve leningen (BL-Plus) € 2,5 miljoen. Als het maximale borgstellingskrediet bijna of geheel is benut, dan kunt u daar bovenop nog maximaal € 300.000 aan BL-C krediet financieren. De looptijd van het overbruggingskrediet is 8 maanden en er kan lineair worden afgelost of aan het einde van de looptijd. De provisie bedraagt 1% voor starters en 3% voor de overige bedrijven. De borgstelling in de BL-C regeling is 70% van het totaal aan nieuw te verstrekken overbruggingskrediet.

Uitstel van betaling van waterschapslasten

Ook de waterschappen hebben steun toegezegd om u als ondernemer te ondersteunen. Als u de waterschapsbelastingen niet kunt betalen, krijgt u uitstel van betaling. Verschillende waterschappen hebben de invordering van de belastingen zelfs helemaal stopgezet. Ook hebben de waterschappen toegezegd dat zij uw facturen direct en ruim voor de vervaldatum zullen betalen.

Huurverlaging van bedrijfsruimte

Na de eerdere verplichte bedrijfssluitingen van sportscholen, kinderdagverblijven, de hele horeca etc., dreigt mogelijk ook nog een verplichte winkelsluiting. Dit leidt tot omzetverlies. De is of er dan recht bestaat op huurverlaging als uw bedrijf in een huurpand is gevestigd. Volgens het huurrecht bestaat pas recht op huurvermindering als er sprake is van een gebrek aan het gehuurde. Hieronder moet u verstaan een toestand of kenmerk van het gehuurde die niet aan u als huurder is toe te rekenen en waardoor u niet het genot heeft van de gehuurde ruimte dat die u mocht verwachten. De omstandigheden als gevolg van de Coronacrisis zullen tot het ondernemersrisico worden beschouwd, voor zover de verhuurder niet ook al een beroep op overmacht toekomt. In de veel door verhuurders gebruikte ROZ- modellen is een dergelijk beroep in ieder geval al kansloos. Op grond van de bijpassende algemene voorwaarden is hier een vordering tot huurverlaging uitgesloten bij een gebrek. Kortom, u zult in onderhandeling moeten met uw verhuurder om uw huurprijs (tijdelijk) aan te passen, of om termijnbetaling of opschorting te bedingen.

Kwijtschelding of beëindiging van de huur

Is uitstel van betaling voor u niet genoeg zijn om de Coronacrisis te doorstaan? Dan moet u bij uw verhuurder aandringen om de huur (al dan niet gedeeltelijk) kwijt te schelden over een bepaalde periode. Niet alle verhuurders zijn hiervoor gevoelig. Er zijn ook verhuurders die een stapje verder gaan en een voorstel doen om akkoord te gaan met beëindiging van de huur, waarbij binnen enkele dagen moet worden ingestemd. Als u negatief reageert vervalt het aanbod. Dit gebeurt vooral in gevallen waarbij een lage huur wordt betaald. Vooral Horeca Nederland maakt zich ernstige zorgen en overlegd met grote partijen (bierbrouwers) over regelingen. Zo heeft Heineken inmiddels besloten om de huur van 130 ondernemers van wie de bierbrouwer pandeigenaar is, tot en met mei op te schorten. Het is uiteraard sterk de vraag of verhuurders u bij niet-betalen op korte termijn uit uw pand kunnen krijgen. Een reden voor beëindiging van de huur is een huurachterstand van tenminste 3 maanden. Het is de vraag of rechters dit uitgangspunt verder zullen oprekken als een verhuurder op deze grond om ontbinding van de huurovereenkomst vraagt. Hoewel rechtbanken nu ook hun deuren hebben gesloten, kan er wel schriftelijk worden geprocedeerd.

Andere activiteiten in uw huurpand

Nu uw bestaande bedrijfsactiviteiten door de gedwongen sluiting niet kunt uitvoeren, is het de vraag of u iets anders mag doen in uw huurpand. In de meeste huurovereenkomsten is het doel waarvoor mag worden gehuurd, nauwkeurig omschreven en mag u zonder toestemming van de verhuurder geen andere bestemming aan het pand geven. Daarnaast hebt u nog los gezien hiervan, ook te maken met bestemmingsplannen en vergunningen. Kortom, het ontbreekt hier aan een helpende hand van de wet. Veel zal afhangen van de goodwill van uw verhuurder. Die zal mogelijk wat toeschietelijker zijn, gezien de (hopelijk) tijdelijke situatie. Een failliete huurder is immers ook niet direct een goed perspectief voor de verhuurder. U zult dan ook met elkaar in gesprek moeten.

Exportkredietverzekering verruimd

Nederlandse bedrijven exporteren veel naar het buitenland. Ongeveer 30% van het nationaal inkomen komt uit de buitenlandse handel. U heeft nu mogelijk ook door de Coronacrisis problemen met toeleveringen uit het buitenland, belemmeringen aan de grens en met een groter risico dat uw handelspartners de rekeningen niet betalen. Daarom wordt de exportkredietverzekering verruimd, zodat meer risico’s van bedrijven wordt afgedekt door de overheid. De verruiming houdt in dat:

 • ook kortlopende exportkredieten (korter dan 2 jaar) onder de dekking vallen;
 • de procedure van de exportkredietverzekering wordt verruimd en versneld; en
 • meer landen onder de dekking vallen.

Teruggaaf eigen bijdrage kinderopvang

Maakt u vanwege de Coronacrisis tijdelijk geen gebruik van de kinderopvang of bso, maar hebt u wel de rekening betaald? In dat geval krijgt u uw eigen bijdrage terug. De terugbetaling loopt via de 3.500 kinderopvangorganisaties. De Belastingdienst maakt namelijk de compensatie eerst naar hen over, waarna zij u het te veel betaalde deel rechtstreeks uitbetalen. Het te veel betaalde deel betreft het verschil tussen de factuur en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart tot en met 28 april 2020. Bent u of uw partner werkzaam in een cruciaal beroep? Dan kunt u van de noodopvang gebruikmaken zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Is in uw gezin één van u beiden werkzaam is in een cruciaal beroep, dan kunt u ook van de noodopvang gebruikmaken, als het niet lukt om het kind/de kinderen zelf op te vangen.

Corona en alimentatieplicht

Door het wegvallen van inkomsten kunt u nu mogelijk niet meer aan de eens vastgestelde alimentatieverplichting voldoen. Het is dan goed om met uw ex-partner in gesprek te gaan. Geven deze gesprekken niet het gewenste resultaat, dan kan de rechter worden gevraagd om een beslissing te nemen. Dit moet altijd door een advocaat worden begeleid. Wordt er niets geregeld, dan blijft u in de regel het eerder overeengekomen bedrag verschuldigd en kan uw ex-partner het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen om betaling af te dwingen.

Ook DUO doet een duit in het zakje 

Ben je student en krijg je studiefinanciering? Of ben je een ex-student en je studieschuld aan het terugbetalen? Als je door de Coronacrisis in betalingsnood bent gekomen, zijn er bij de Dienst uitvoering onderwijs (DUO) bestaande mogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken om je betalingsproblemen te verlichten.

Als student met studiefinanciering, heb je de volgende mogelijkheden:

 • Als je nog niet aan je leenmaximum zit, kan je (tijdelijk) bijlenen met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar;
 • Je kan mogelijk alsnog een aanvullende beurs aanvragen met terugwerkende kracht tot het begin van dit studiejaar. Dit hangt af van het inkomen van je ouders;
 • Mocht je al een aanvullende beurs hebben en je ouders hebben in 2020 minder inkomen, dan kan je het peiljaar laten verleggen naar 2020. Daardoor krijg je meer aanvullende beurs;
 • Studeer je aan een hbo of universiteit, dan kan je een collegegeldkrediet krijgen. Dit is een extra leenoptie voor het collegegeld.

Als ex-student die zijn studiefinanciering aan het terugbetalen is, kan je van de volgende bestaande mogelijkheden gebruikmaken om de betalingsproblemen te verlichten:

 • Je kan een aflosvrije periode aanvragen van maximaal vijf jaar. Heb je deze mogelijkheid al benut of een andere betalingsregeling getroffen? In dat geval gaat DUO minder strikt om met de terugbetalingsplicht;
 • Ook voor jou bestaat de mogelijkheid om bij een inkomensdaling in 2020 het peiljaar te laten verleggen naar 2020. Je aflossingsbedrag wordt dan lager.