Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW bestaat uit twee afzonderlijke regelingen, waarbij de NOW 1.0 tegemoetkoming biedt in de loonkosten voor de maanden maart t/m mei 2020 en de NOW 2.0 voor de maanden juni t/m september 2020. Inmiddels is duidelijk dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer gaan duren. Daarom is de NOW met ingang van 1 oktober 2020 opnieuw verlengd (NOW 3.0).

NOW 3.0

NOW 3.0 is van toepassing op de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. Deze drie tijdvakken vormen – na NOW 1.0 (eerste tijdvak) en NOW 2.0 (tweede tijdvak) – het derde, vierde en vijfde tijdvak in de NOW-regeling. U kunt per tijdvak een afzonderlijke aanvraag indienen.

Omzetdaling

De wijze van berekenen van de omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door u te kiezen periode van drie maanden.

Net als bij de NOW 1.0 en 2.0 kiest u per tijdvak over welke periode de omzetdaling wordt berekend. Als er al subsidie op grond van NOW 2.0 aan u is verleend, moet de periode van omzetdaling voor het derde tijdvak van NOW 3.0 aansluiten op de periode van omzetdaling die is gekozen voor NOW 2.0. Dit geldt vervolgens ook voor de drie tijdvakken in de NOW 3.0. Als u NOW aanvraagt voor opeenvolgende tijdvakken, moeten de omzetperiodes dus op elkaar aansluiten.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3.0, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW zelf wordt niet gezien als omzet.

Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, moet u bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 3.0 is juni 2020. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Als die voor de maand juni 2020 ontbreekt, kijkt het UWV naar de loonsom van april 2020.

Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 3.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Anders dan bij NOW 1.0 en NOW 2.0, mag de loonsom ten opzichte van driemaal de loonsom in juni 2020 geleidelijk worden verminderd met 10% (derde tijdvak), 15% (vierde tijdvak) en 20% (vijfde tijdvak) zonder dat de subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers.

Gevolgen bij ontslag van werknemers

In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die golden bij de NOW 1.0 en 2.0 bij het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden via het UWV.

Ten eerste vervalt in de NOW 3.0 de korting van 5% op de subsidie als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.

Ten tweede geldt in de NOW 3.0 niet meer dat 100% (in de NOW 2.0, 150% in de NOW 1.0) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. U ontvangt dus subsidie over de loonkosten die u tijdens de subsidieperiode heeft, zolang de werknemer in die periode in dienst is. Wel krijgt u een nieuwe inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk (zie hierna).

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring

De voorwaarde dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot minder bedraagt dan € 100.000 of de definitieve subsidie minder dan € 125.000, maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern. Dezelfde voorwaarden gelden voor het overleggen van een accountantsverklaring.

In het eerste, tweede en derde tijdvak geldt dit voor 2020, maar voor het vierde en vijfde tijdvak van NOW 3.0 geldt dit voor 2021. Over het jaar 2020 mag er derhalve geen dividend worden uitgekeerd als u NOW hebt ontvangen voor de eerste drie tijdvakken. Voor het vierde en vijfde tijdvak geldt het verbod over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Inspanningsverplichting scholing

Voor de NOW 3.0 blijft voor u een inspanningsverplichting gelden om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

In de NOW 3.0 is een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. U kan bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als u bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact heeft gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor het derde tijdvak van NOW 3.0 (tijdvak 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020) kunt u indienen vanaf 16 november 2020 tot en met 13 december 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Bij de aanvraag dient u de procentuele verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingen-nummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De subsidie over de drie tijdvakken kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages van 80%, naar 70% naar 60%. Hiervan wordt een voorschot van 80% betaald in drie termijnen.

De definitieve vaststelling voor de drie tijdvakken van de NOW 3.0 wordt uitgevoerd vanaf 1 september 2021. Als u voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog. U heeft 24 weken om een aanvraag tot vaststelling te doen. In het geval u een accountantsverklaring moet overleggen is deze periode 38 weken.

Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig of wilt u hulp bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder bij de aanvraag voor de NOW 3.0. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – indien vereist -zorgen voor een accountantsverklaring. Neem contact op om de mogelijkheden voor u in kaart te brengen.

Bron: Fiscount, 15-10-2020