Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven
Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst mogen terugbetalen. De maatregelen zijn donderdag 27 mei bekendgemaakt. Wees op de hoogte van het laatste nieuws rond het steunpakket!

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen komen. Bovendien zullen diverse regelingen nog worden uitgewerkt in officiële bekendmakingen. Het is altijd mogelijk dat daarbij nog bepaalde details bekend worden die nu nog niet zijn genoemd. Het overzicht in deze Nieuwsbrief Corona is geschreven met de kennis tot en met donderdag 27 mei 2021, 20:00 uur.

 1. NOW verlengd
 2. TVL verlengd
 3. Versoepeling afbetalen belastingschulden
 4. Leningen via Tozo later terugbetalen
 5. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd
 6. Fiscale versoepelingen verlengd
 7. Kredietfaciliteiten
 8. Sectorale maatregelen

1.   NOW verlengd

NOW voortgezet in derde kwartaal 2021
De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies wordt de NOW evenredig verminderd.

Inhoud ook verder ongewijzigd
Verder blijft de looncompensatie per werknemer gemaximeerd op twee keer het maximumdagloon en ook de loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft gehandhaafd op 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%.

Referentiemaand gewijzigd
De referentiemaand wordt wel gewijzigd. Dit betekent dat voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

TVL telt niet langer mee als omzet
Ook is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL (tegemoetkoming vaste lasten, zie hierna onder punt 2) voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

Soepele terugbetaling NOW
Het kabinet heeft nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van NOW-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

2.   TVL verlengd

TVL voortgezet in derde kwartaal 2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste lasten, naar rato van de omzetdaling.

Ook is besloten de maximale subsidie voor grote bedrijven – meer dan 250 werknemers – voor het tweede kwartaal van 2021 te verhogen tot € 1.200.000 in plaats van € 600.000. In het eerste en derde kwartaal van 2021 geldt voor deze bedrijven een maximum van € 600.000.

Tip! De aanvraagperiode voor de TVL over het eerste kwartaal is gesloten, maar grote ondernemingen kunnen deze nog wel aanvragen tot 10 juni 2021, 17.00 uur.

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 100% van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 1.500 aan vaste lasten in een kwartaal moet hebben. De vaste lasten worden vastgesteld aan de hand van de omzet en van het branchegemiddelde.

Let op!
De TVL wordt aangevraagd op basis van inschattingen. Later moet een definitieve aanvraag worden ingediend. Voor de TVL vanaf het eerste kwartaal van 2021 is daarbij een accountantsverklaring noodzakelijk indien het voorschot meer is dan € 100.000 of indien de definitieve subsidie meer is dan € 125.000.

Referentieperiode naar keuze
De referentieperiode voor de TVL voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze de omzet over het tweede kwartaal van 2021 vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020. In het derde kwartaal van 2021 blijft het ook mogelijk om als referentiekwartaal het derde kwartaal van 2020 in plaats van het derde kwartaal van 2019 te kiezen. De keuze kan een belangrijk verschil maken, omdat ondernemers alleen in aanmerking komen voor de TVL bij een omzetverlies van minstens 30%. Ondernemers bij wie het omzetverlies in 2019 te gering was, kunnen hiermee dus geholpen zijn.

Starters
Startende ondernemers voldoen meestal niet aan de voorwaarden voor de ‘gewone’ TVL voor het eerste kwartaal van 2021. Daarom krijgen zij voor deze periode hulp via de Startersregeling, een aparte TVL-subsidieregeling voor startende ondernemers. De Startersregeling is er voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en geldt ook voor zzp’ers met een afgescheiden werkruimte op hun woonadres. De hoogte van de subsidie wordt, net zoals bij de gewone TVL, gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort. De Startersregeling opent naar verwachting in mei. De regeling is toegankelijk voor ondernemers die zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven hebben in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door een verruiming van de referentieperiode is een aparte regeling voor starters voor de periode vanaf het tweede kwartaal van 2021 niet nodig.

Brancheopslagen
De extra opslag voor bedrijven in de detailhandel en voor de reisbranche is in de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 komen te vervallen. Deze opslag komt ook in het derde kwartaal van 2021 niet terug. De opslag voor de land- en tuinbouwsector van 21% is in het tweede kwartaal wel gehandhaafd. Dit geldt ook voor het derde kwartaal.

Tip!
De TVL Q2 2021 opent naar verwachting in de tweede helft van juni. Daarvoor is dan wel DigiD nodig of e-Herkenning met minimaal beveiligingsniveau 3. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Soepele terugbetaling TVL
Net zoals voor de NOW heeft het kabinet nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van TVL-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

3. Versoepeling afbetalen belastingschulden

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

Ongewijzigd blijft dat vanaf 1 juli van dit jaar geen belastingschulden meer mogen worden opgebouwd. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling. Verder is ook is besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Stapsgewijze verhoging invorderingsrente
De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%. Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

4. Leningen via Tozo later terugbetalen

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal.

Naast de verlenging van de Tozo is besloten dat deze ‘meer activerend’ dient te zijn. Dit betekent dat de ondersteuning die gemeenten bieden onder meer betrekking gaat hebben op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden.

In dat kader is ook besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. Gemeenten kunnen die gebruiken om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de Tozo en wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze deze inrichten.

Versoepeling terugbetalingsregeling bedrijfskapitaal
Leningen in het kader van de Tozo voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald, zo is besloten. Oorspronkelijk moest dit al vanaf 1 juli 2021. Tot die tijd hoeven ondernemers over deze leningen geen rente te betalen, vanaf 1 januari 2022 gaat een percentage gelden van 2. Verder mogen deze leningen in een periode van 60 maanden worden afgelost, dit was oorspronkelijk 42 maanden.

5. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd

Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft aangedrongen de regeling ruimhartiger toe te passen, omdat er tot dusver minder aanvragen zijn geweest dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al aangekondigd hun TONK-regeling per 25 mei te gaan verruimen met terugwerkende kracht tot 1 januari. Reeds gedane aanvragen zullen hierbij opnieuw worden beoordeeld.

6. Fiscale versoepelingen verlengd

Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht.

 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers
 • de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
 • het btw-nultarief op mondkapjes
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
 • het btw-nultarief op coronavaccins en testkits
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze
 • het lage btw-tarief op online sportlessen die groepslessen tijdelijk vervangen totdat groepslessen binnen weer zijn toegestaan.

Let op!
De versoepeling van het urencriterium wordt niet verlengd en geldt dus tot 1 juli 2021. Voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het urencriterium van ten minste 1.225 uren per jaar worden voldaan. Tot 1 juli mogen ondernemers ervan uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Vanaf 1 juli 2021 geldt weer het werkelijke aantal bestede uren.

7. Kredietfaciliteiten

 TOA doorstartkrediet
Vanaf naar verwachting 1 juni 2021 kunnen bedrijven via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via schuldsanering een faillissement te voorkomen. De doelgroep van het TOA-krediet zijn mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het TOA-krediet stelt deze bedrijven in staat om uitgaven en investeringen ten behoeve van de (her)start van de bedrijfsactiviteiten te maken.

Het TOA-krediet zal bestaan uit twee bestanddelen, te weten werkkapitaal en achtergesteld vermogen. Per bedrijf kan maximaal € 100.000 aan TOA-krediet worden verstrekt. De ondernemers aan wie het krediet wordt verstrekt, krijgen bovendien 12 maanden gratis coaching bij het weer goed op de rails zetten van het bedrijf.

Tip!
De WHOA is een nieuwe regeling die ondernemingen in staat moet stellen om in het zicht van een faillissement afspraken te maken met schuldeisers. Daarmee kan – onder voorwaarden – een faillissement worden afgewend.

Overige kredieten
Verder is besloten onderstaande kredietfaciliteiten te verlengen tot 31 december 2021:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
 • Klein Krediet Corona (KKC)
 • Qredits Corona OverbruggingsLening (COL)

Let op!
De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten.

8 Sectorale maatregelen

Cultuur – De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde kwartaal voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen.

Sport – De specifieke steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal verlengd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. Met het steunpakket wordt de infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en ijsbanen ondersteund. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar.

Dierentuinen – De steunmaatregel voor dierentuinen wordt verlengd voor het tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 42,5 miljoen beschikbaar, maar omdat dierentuinen vanaf 19 mei gedeeltelijk weer mogen openen, wordt het subsidiebedrag hiervoor gecorrigeerd.

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Bron: SRA; publicatiedatum 28 mei 2021