Corona: aandachtspunten voor de ondernemer

Wat zijn naast de steunmaatregelen van het kabinet, ook aandachtspunten voor de ondernemer? Dat leest u in de nieuwsbrief. Verder vindt u ook het laatste nieuws rond de onbelaste vergoeding aan werknemers voor het woon-werkverkeer, informatie over de concernregeling die volgens de Tweede Kamer moet worden aangepast (artikel 10) en de versoepeling van btw-regels voor de zorgsector.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, komen er vanuit de Rijksoverheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onderstaande artikelen zijn geschreven met de kennis tot en met donderdag 16 april 20:15 uur.

 1. Is de coronasteun ook voor de dga?
 2. Verlaging van invorderings- en belastingrente
 3. Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast
 4. Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?
 5. Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren
 6. Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?
 7. Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?
 8. Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?
 9. Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona
 10. Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven

1. Is de coronasteun ook voor de dga?

 Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke hiervan zijn ook op de dga van toepassing?

NOW
De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor u als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand.

Tozo
Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum.

Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet u minimaal  1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn.

Tevens lijkt ook te gelden dat u, alleen of samen met de mogelijk andere in de bv werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u direct.

Tegemoetkoming schade € 4.000
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen.

Uitstel van betaling belastingen
Bedrijven kunnen online uitstel van betaling aanvragen voor tal van belastingen, onder meer voor de loonheffing en de inkomstenbelasting. Dit betekent dat een bv uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga kan aanvragen en u als dga zelf voor de door u te betalen inkomstenbelasting.

Gebruikelijk loon dga
Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, kunt u als dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt u het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. U kunt vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon dus achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. U mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen. U kunt een en ander ook aanpassen in uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zvw.

Dga medische sector
Bent u als dga werkzaam in de medische sector, dan kan uw onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en niet-gecontracteerde audiciens.

2. Verlaging invorderings- en belastingrente

 De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

Let op!
Als de Belastingdienst invorderingsrente vergoedt, blijft de rente op 4% gehandhaafd.

Voor voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting die in één keer worden betaald, wordt een betalingskorting verleend. Ook hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment te hanteren invorderingsrente. Wanneer vanwege de tijdelijke verlaging van dit percentage echter nauwelijks meer korting wordt verkregen, kan via een bezwaar alsnog de korting worden verkregen op basis van een rente van 4%.

3. Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recentelijk bekendgemaakt.

Vaste vergoeding reiskosten
Veel werkgevers kiezen er vanwege de administratieve overlast voor om reiskosten voor het woon-werkverkeer volgens een vaste methode te berekenen. Voor werknemers die in de regel naar een vaste werkplek reizen, dient u de vergoeding dan te baseren op 214 werkdagen per jaar. Hierin is al rekening gehouden met vakantie, ziekteverzuim e.d.

Let op!
U mag deze methode toepassen als de werknemer vermoedelijk 36 weken of meer per jaar naar de vaste werkplek reist.

Berekening per maand
De vaste reiskostenvergoeding berekent u vervolgens door het aantal woon-werkkilometers heen en terug te vermenigvuldigen met 214. Voor dit aantal kilometers mag u maximaal € 0,19/km vergoeden. Dit bedrag deelt u door 12 om het bedrag per maand te berekenen.

Let op!
Voor parttimers past u de vergoeding naar evenredigheid toe.

Thuis vanwege corona

Voor een werknemer die thuis werkt vanwege het coronavirus, mag u de onbelaste vergoeding gewoon blijven doorbetalen. Dit is onlangs in een besluit van het ministerie van Financiën vastgelegd.

Let op!
Voor werknemers die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet u na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijke aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag u echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Niet voor reiskosten op declaratiebasis
Als u reiskosten op declaratiebasis vergoedt, is de verruiming niet van toepassing. Deze geldt namelijk alleen voor vaste vergoedingen.

4. Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

Waarborgen werkgelegenheid
De NOW, die u vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 kunt aanvragen, beoogt de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. De NOW-regeling kent voor u als werkgever daarom de volgende twee voorwaarden:

 • u heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, én
 • u mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.

Ontslagaanvraag al ingediend?
Zoals u ziet, gaat het bij de tweede voorwaarde om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) die bij het UWV zijn ingediend. Mocht u al wel ontslagaanvragen hebben ingediend op of na 18 april 2020, dan krijgt u van het UWV 5 werkdagen de tijd om deze weer in te trekken.

Boete
Doet u dit niet, maar zet u de procedure bij het UWV voort, dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer vermeerderd met een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Wanneer kunt u een dienstverband wel beëindigen?
In de NOW-regeling wordt alleen gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. U mag de arbeidsovereenkomst wel beëindigen – zonder gevolgen voor de NOW-regeling – om onderstaande redenen of situaties:

 • een proeftijdontslag;
 • het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsrelatie of een andere redelijke ontslaggrond;
 • een beëindiging met wederzijds goedvinden (door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst).

Let op!
Als gevolg van een ontslag zal wel uw loonsom dalen. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk door u te ontvangen subsidie. Als er geen nieuwe werknemers bijkomen, zullen dan immers minder mensen hoeven te worden doorbetaald, waardoor de te ontvangen tegemoetkoming ook afneemt en er mogelijk zelfs – achteraf – een bedrag moet worden terugbetaald.

Inspanningsverplichting: loonsom gelijk houden
Wel heeft u de inspanningsverplichting de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Lukt dat echter niet omdat u vanwege het ontbreken van concreet toekomstperspectief werknemers geen vast contract kunt bieden, dan is er verder geen sanctie aan gekoppeld. Een inspanningsverplichting is immers niet gelijk aan een resultaatsverplichting.

5. Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hun tijdig  factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus.

Factuurplicht
Onder meer als u goederen en diensten aan andere ondernemers levert, bent u in beginsel verplicht een factuur te sturen. Dit moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd.

Collega in moeilijkheden
Door de coronacrisis heeft u wellicht goederen en diensten geleverd aan collega’s die nu in financiële moeilijkheden verkeren. Toch moet u ook hen tijdig een factuur sturen, anders kunt u zelf problemen krijgen met de fiscus.

Uitstel van betaling
Het staat u vrij uw collega’s al dan niet extra leverancierskrediet te geven en bijvoorbeeld een betaaltermijn van twee maanden te bieden in plaats van één maand. Het is natuurlijk wel van belang dat u daardoor niet zelf in financiële problemen komt, want ook uw financiële verplichtingen lopen waarschijnlijk gewoon door.

Fiscus verleent ‘gratis’ uitstel
Dat u uw factuur pas later betaald krijgt, heeft geen invloed op uw btw-aangifte, ervan uitgaande dat u het factuurstelsel hanteert. U neemt het bedrag van de levering dus gewoon op in het aangiftetijdvak waarin u de factuur stuurt.

U hoeft de daarin begrepen btw overigens niet direct te betalen, want desgevraagd kunt u vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Dit moet online, met behulp van uw DigiD-code. U betaalt slechts 0,01% rente op jaarbasis.

Factuur wordt niet betaald, wat nu?
Heeft u een factuur gestuurd en ziet het ernaar uit dat deze niet betaald wordt, dan kunt u de btw terugvragen zodra zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) niet wordt betaald. De fiscus gaat hiervan uit wanneer uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant bent overeengekomen, de factuur niet is betaald.

Let op!
Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt hiervoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Hoe btw terugvragen?
Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de termijn van één jaar is verstreken. U vult het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte.

Wordt de factuur alsnog voldaan?
Op het moment dat de factuur na het terugvorderen van de btw alsnog wordt betaald, moet u het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw invullen.

Pas op met lening
Kan uw klant de factuur niet betalen en vraagt hij u om dit om te zetten in een lening, dan dient u de btw wel gewoon af te dragen. Pas hiermee dus op!

6. Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet u daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen?

Instructierecht
U heeft de mogelijkheid uw werknemers te vragen tijdelijk ander werk te doen. Als werkgever hebt u immers een instructierecht. Dat betekent dat u uw werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over uit te voeren werkzaamheden. U kunt in verband met de coronacrisis uw werknemers ook vragen om tijdelijk andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

Dit kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld andere collega’s zijn uitgevallen in verband met ziekte. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. Zo nodig moet u uw werknemers expliciet instrueren over de nieuw uit te voeren werkzaamheden.

Veilige werkomgeving
Van belang blijft dat u in het kader van de arbowetgeving moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet betekent dit dat u werknemers moet voorzien van de nodige beschermingsmiddelen – denk aan een plastic glaswand bij klantcontacten – en dat u hen ook zo nodig instructie moet geven over hoe deze beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook moet u werknemers wijzen op de eventuele risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tip!
De periode dat er minder werk beschikbaar is, kunt u ook gebruiken om uw werknemers scholing aan te bieden zodat zij weer helemaal up-to-date zijn op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Ook zijn er wellicht werkzaamheden die zijn blijven liggen en die nu kunnen worden opgepakt. Denk aan het herinrichten van de website of bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden.

Wijziging arbeidsovereenkomst nodig?
Zijn de opgedragen werkzaamheden geheel afwijkend van de overeengekomen werkzaamheden, dan kan sprake zijn van een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van belang is dan of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen.

U mag zich echter alleen beroepen op een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding als u daarbij een zodanig zwaarwegend belang hebt dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Meestal zijn dat bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

Belangenafweging groep
Er moet dan dus een belangenafweging plaatsvinden tussen aan de ene kant het belang van de werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n) en aan de andere kant het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad. Bij een eenzijdig wijzigingsbeding gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of alle werknemers die de werkgever wil doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers.

Passend werk één werknemer
Gaat het om ander passend werk voor slechts één werknemer, dan komt het beginsel van goed werkgever- en goed werknemerschap om de hoek kijken. Dit betekent dat gekeken moet worden naar de redelijkheid en billijkheid, waarbij geldt dat beide partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Stel dat het gaat om een klein bedrijf met weinig vet op de botten dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd, dan mag van de werknemer een wat flexibelere opstelling worden verwacht, zeker nu het gaat om tijdelijke wijzigingen.

7. Thuiswerken; wat mag u belastingvrij vergoeden?

 Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Werkplek thuis
U kunt voor de werkplek thuis meestal geen onbelaste vergoedingen geven. Dit is alleen anders als de werkplek zelfstandig is. Dit wil zeggen: de werkplek moet een eigen ingang hebben en eigen sanitair, én u moet de werkplek van de werknemer huren. Alleen in die laatste gevallen kunt u onbelast vergoedingen geven, zoals voor energie, en mag u bijvoorbeeld onbelast een bureau ter beschikking stellen.

PC, mobiele communicatiemiddelen, internet
Computerapparatuur, zoals laptops, printers en dergelijke, en mobiele communicatiemiddelen, zoals een smartphone, kunt u belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar uw mening nodig zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van de functie. Ook een internetabonnement valt hieronder.

Let op!
Bij een abonnement met meerdere voorzieningen, zoals voor tv, moet u een redelijke schatting maken van de kosten die u aan het internetabonnement kunt toerekenen. Alleen dit deel kunt u namelijk onbelast vergoeden.

Noodzakelijk?
Bij personeel dat verplicht thuis moet werken, zal in de regel weinig discussie bestaan over de noodzakelijkheid van een laptop en dergelijke. Niet-noodzakelijke hulpmiddelen zijn bovendien ook vrijgesteld als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

Niet vrijgesteld, dan in vrije ruimte
Vergoedt u iets of stelt u iets ter beschikking wat niet noodzakelijk is, dan is dit in beginsel belast bij uw werknemer. Maar u kunt dit ook onderbrengen in de werkkostenregeling, zodat het onbelast blijft. Alleen als u dit jaar over de vrije ruimte heen schiet, betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

Let op!
De vrije ruimte is dit jaar verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere van de loonsom.

Einde crisis, en dan?
Als uw werknemers na de coronacrisis niet meer thuis hoeven te werken, dienen ze ter beschikking gestelde pc’s en dergelijke weer aan u terug te geven of in privé over te nemen en u hier een redelijke vergoeding voor te betalen.

8. Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Het coronavirus brengt ook de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Mag een werknemer een verlofaanvraag intrekken?
Kan een werknemer een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen? Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Uiteraard mag een werknemer de werkgever wel verzoeken om een inplande vakantie in te trekken. Het is echter aan de werkgever om te besluiten of hij dat verzoek ook honoreert. Een werkgever is niet verplicht hierin mee te gaan. Indien een werkgever veel werk heeft op dit moment, zal het weinig problemen opleveren om akkoord te gaan met het intrekken van het toegekende verlof. Het is echter aan de werkgever hierover een uitspraak te doen.

Let wel, het inleveren (terugtrekken) van de vakantie kan op een ander moment in het jaar leiden tot te weinig personeel omdat iedereen dan tegelijk met vakantie gaat.

Kan een werkgever de verlofaanvraag intrekken?
Een werkgever op zijn beurt kan, mits hij daar zwaarwichtige redenen voor kan aanvoeren (drukte, ziekte collega’s) na overleg met de werknemer het verlof intrekken. Wel moet de werkgever in die situatie de eventuele schade die de werknemer lijdt door de wijziging van het tijdvak van de vakantie, vergoeden. Hierbij valt te denken aan de te maken annuleringskosten.

Een werkgever mag niet al te snel overgaan tot het intrekken van de verlofaanvraag. Hij zal moeten kijken of er andere manieren zijn om de plotselinge drukte het hoofd te bieden. Hierbij valt te denken aan de inzet van oproepkrachten.

Indien de werknemer door het intrekken van de verlofaanvraag verder niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eventuele nog openstaande tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 vóór 1 juli 2020 op te nemen, komen deze wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. De werknemer moet dan alsnog gelegenheid krijgen deze dagen op een ander moment op te nemen.

Samenvattend
Zoals al is aangegeven, is de werknemer leidend waar het gaat om het bepalen wanneer hij vakantie wil opnemen. De werkgever kan de werknemer hiertoe niet verplichten. Uiteraard kan de werkgever het aan de werknemer vragen, maar de werknemer hoeft hier niet op in te gaan.

Let op!
Op ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Het is daarom van belang na te gaan wat er schriftelijk is afgesproken over ADV-uren. Mogelijk is schriftelijk bepaald dat de werkgever het recht heeft ADV-uren in te plannen.

9. Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

In- en uitlenen zorgpersoneel
Het uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Vereist is wel dat de zorginstelling of -inrichting vrijgesteld is van btw. Verder geldt dat alleen de brutoloonkosten in rekening worden gebracht, plus een kostenvergoeding van maximaal 5%. Met de uitleen van personeel mag ook geen winst worden beoogd of gemaakt.

Let op!
De maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, dit kan blijven doen.

Kosteloze zorggoederen
De btw op medische hulpgoederen en medische apparatuur die kosteloos worden geleverd aan zorginstellingen of -inrichtingen, is onder voorwaarden aftrekbaar. Vereist is dat het goederen betreft die voorkomen op een lijst en verband houden met het coronavirus.

Voorwaarden
Er geldt wel als voorwaarde dat de kosten voor de ondernemer behoren tot de algemene kosten. De aftrek van btw voor deze ondernemer wordt bepaald op basis van de totale omzet, waarbij de kosteloos geleverde goederen niet meetellen. Ten slotte moet op de factuur vermeld zijn dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling en moeten de gegevens inzake de vrijstelling in de administratie bewaard worden.

Terugwerkende kracht
De goedkeuringen van het ministerie gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 16 juni 2020.

10. Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven

De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april wordt het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen.

NOW-regeling
De Kamer dringt onder meer aan om de NOW-regeling aan te passen. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten bij een omzetverlies van minstens 20%. Volgens de Kamer zou voor concerns niet altijd het verlies aan concernomzet bepalend moeten zijn voor het recht op de NOW-regeling, maar ook het omzetverlies per aparte bv. Daarnaast zou bij het omzetverlies van seizoensbedrijven rekening moeten worden gehouden met hun pieken in de omzet.

Tozo-regeling
De Kamer wil ook de Tozo-regeling (bijstand voor zelfstandig ondernemers) aanpassen. Via deze regeling kunnen ondernemers in financiële moeilijkheden een uitkering op het sociaal minimum krijgen en/of bedrijfskapitaal. Gevraagd wordt om werkzaamheden van vóór maart dit jaar die in maart dit jaar gefactureerd zijn, buiten beschouwing te laten. Dit zou namelijk een verkeerd beeld geven over het geleden inkomensverlies.

Daarnaast wordt speciaal aandacht gevraagd voor flexwerkers. Door diverse oorzaken verliezen ze soms namelijk én hun baan én komen ze niet in aanmerking voor de Tozo-regeling.

TOGS-regeling
Verder wil de Kamer ook de TOGS-regeling verruimen. Via deze regeling kunnen getroffen bedrijven in aanmerking komen voor een onbelaste tegemoetkoming van € 4.000. Of een bedrijf hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van de SBI-code van de hoofdactiviteit van een bedrijf. De Kamer vraagt te onderzoeken of in bepaalde gevallen ook van de SBI-code van een nevenactiviteit kan worden uitgegaan. Het moet dan wel gaan om gevallen waarbij de nevenactiviteiten aansluiten bij de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Uitbreiding verliesverrekening
Bedrijven kunnen verliezen beperkt verrekenen met winsten uit voorgaande en toekomstige jaren. Met name in de vennootschapsbelasting is de verliesverrekening de laatste jaren beperkt. Zo kan een verlies nog maar één jaar achterwaarts worden verrekend. Met het oog op de te verwachten negatieve gevolgen van het coronavirus op de winst van dit jaar, verzoekt de Kamer de mogelijkheden voor verliesverrekening te verruimen. Daarnaast vraagt men het mogelijk te maken de verliezen van dit jaar voor bv’s al op basis van een schatting te kunnen verrekenen met de winst van 2019.

Let op!
Het kabinet is nu aan zet om de inhoud van de moties te onderzoeken en zo mogelijk te vertalen in regelgeving. Het kabinet is niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren, maar dit gebeurt meestal wel. Het is dan ook nog niet bekend wanneer de gewijzigde regelingen van kracht zullen worden.

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.