Fiscale eindejaarstips ondernemers

1. Gooi oude administratie weg
2. Vorm voorziening voor uitgaven in 2017
3. Herinvesteer op tijd
4. Claim vergeten investeringsaftrek
5. Wacht met verkoop van 2012 investering
6. Verlies kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet
7. Dien tijdig aanvraag WBSO 2017 in
8. Start-up: wacht met uitkeren aandelenoptierechten

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.

1. Gooi oude administratie weg
Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, mag u in beginsel uw administratie over 2009 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2016. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Het begrip administratie moet u overigens ruim opvatten. De fiscus ziet alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing als onderdeel van de administratie. Daarbij valt te denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Uiteraard bewaart u de documenten die u nog nodig denkt te hebben, zoals pensioen- en lijfrentepolissen.

Let op!
Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder meer van belang als u heeft gekozen voor een btw-belaste levering van een of meer onroerende zaken.

2. Vorm voorziening voor uitgaven in 2017
Verwacht u in 2017 bepaalde (grote) uitgaven te doen, dan kunt u nu alvast de fiscale winst over 2016 drukken door een voorziening te vormen. Maar u mag alleen een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2016 of eerder. Bovendien moeten de feiten en omstandigheden zijn toe te rekenen aan dat jaar. Ten slotte moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Overleg met uw adviseur of het vormen van een voorziening mogelijk is.

3. Herinvesteer op tijd
Als u in 2013 een bedrijfsmiddel heeft vervreemd en de boekwinst heeft gedoteerd aan de herinvesteringsreserve, moet u nog dit jaar een herinvestering doen. Als u dat nalaat, valt de herinvesteringsreserve in beginsel vrij in de winst. U moet daarover dan belasting betalen. Als de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden, kunt u de Belastingdienst verzoeken om de driejaartermijn te verlengen. Daarbij geldt als voorwaarde dat u kunt aantonen dat een begin is gemaakt aan de herinvestering.

Tip!
Het herinvesteringsvoornemen is een belangrijke eis voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve. Leg uw herinvesteringsvoornemen vast in een schriftelijk stuk en doe dit aan het eind van ieder jaar totdat de herinvestering plaatsvindt.

4. Claim vergeten investeringsaftrek
Als u investeert in bedrijfsmiddelen kunt u naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag ten laste van de winst brengen (investeringsaftrek). Investeringsaftrek kan de vorm hebben van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), van energie-investeringsaftrek (EIA) en van milieu-investeringsaftrek (MIA). Bent u vergeten de investeringsaftrek toe te passen in uw aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2011? Dan kunt u de inspecteur in 2016 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit ambtshalve verzoek om KIA, EIA of MIA moet namelijk binnen vijf jaar worden gedaan. Daarbij geldt dat de termijn aanvangt na het einde van het jaar waarin u de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen nemen, ook al vond de investering plaats in een eerder jaar.

5. Wacht met verkoop van 2012 investering
Wilt u bedrijfsmiddelen verkopen die u in 2012 heeft aangeschaft en waarvoor u investeringsaftrek heeft toegepast? Het kan dan aan te raden zijn de verkoop uit te stellen tot begin 2017. U moet namelijk een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling, als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed én de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger is dan € 2.300.

6. Verlies KIA niet
Als u van plan bent dit jaar nog te investeren in bedrijfsmiddelen, houd er dan rekening mee dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan € 311.242 (bedrag 2016). Overweeg uitstel tot in 2017 bij mogelijke overschrijding van dit bedrag.

Let op!
Maakt uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband? Kijk voor het bepalen van de aftrek dan naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

7. Dien tijdig aanvraag WBSO 2017 in
Wilt u de (loon)kosten van uw R&D-project verlagen? Dan kunt u een WBSO-tegemoetkoming aanvragen. Om in januari 2017 meteen gebruik te kunnen maken van de WBSO-tegemoetkoming, moeten bedrijven de aanvraag uiterlijk 30 november 2016 indienen. Als u zelfstandige bent, heeft u nog de tijd tot en met 1 januari 2017. Bedrijven mogen maximaal drie keer per jaar een aanvraag indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum.

Tip!
De WBSO-regeling wordt met ingang van 2017 eenvoudiger. In de wet is verduide-lijkt dat eindheffingsloon niet meetelt voor de berekening van het gemiddelde uurloon voor de WBSO-regeling.

8. Start-up: wacht met uitkeren aandelenoptierechten
Innovatieve starters (start ups) met een S&O-verklaring kunnen vanaf 1 januari 2018 gemakkelijker aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft de inhoudingsplichtige slechts 75% van hetgeen ter zake van de uitoefening of vervreemding van het aandelenoptierecht wordt genoten als loon in aanmerking te nemen. De vrijstelling bedraagt maximaal
€ 12.500 (25% van € 50.000). Het kan dus aan te raden zijn om tot 2018 te wachten met het toekennen van aandelenoptierechten.

Let op!
Voor de toepassing van de vrijstelling geldt onder meer dat de inhoudingsplichtige op het moment van de toekenning van de optie aandelenoptierecht een inhoudingsplichtige was met een S&O-verklaring voor starters.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.