Fiscale eindejaarstips IB-ondernemer

1. Besteedt u genoeg tijd aan uw zaak?
2. Denk aan kosten in de aanloopfase
3. Verlaag de IB door OR-dotatie in 2016
4. Voorkom verliesverdamping
5. Neem winst op in grondslag arbeidskorting
6. Los schuld bedrijfsmiddel familie af

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.

1. Besteedt u genoeg tijd aan uw zaak?
Als u als ondernemer voldoet aan het urencriterium, staan verschillende faciliteiten in de inkomstenbelasting voor u open. Daarbij kunt u denken aan de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. De meeste ondernemers moeten per kalenderjaar minstens 1.225 uur en meer dan 50% van hun totale arbeidstijd aan hun onderneming besteden. Zij moeten dit ook aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Let op!
Als u niet het gehele kalenderjaar ondernemer bent omdat u bijvoorbeeld halverwege het jaar bent gestart, mag u de 1.225 uren niet herrekenen naar de periode van ondernemen. U dient dan in de (kortere) periode dat u ondernemer bent toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming te besteden.

2. Denk aan kosten in de aanloopfase
Ook als u nog niet de status van ondernemer heeft verkregen, doet u er goed aan om de bewijzen van de gemaakte kosten (bonnetjes, facturen en dergelijke) te bewaren. De kosten en lasten die verband houden met het opstarten van de onderneming die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren vóór het eerste jaar als ondernemer, zijn namelijk aftrekbaar als aanloopverliezen. Deze kosten en lasten zijn alleen aftrekbaar voor zover er geen opbrengsten tegenover staan en zij niet op andere wijze zijn afgetrokken of aftrekbaar waren van het inkomen uit werk en woning.

Let op!
Voor het bestaan van een onderneming is wel van belang dat er een redelijke verwachting is dat de activiteiten op een gegeven moment winst gaan opleveren. Als het te verwachten is dat de kosten de baten niet zullen overtreffen, is geen sprake van winst uit onderneming.

3. Verlaag de IB door OR-dotatie in 2016
Als u aan het urencriterium voldoet en op 1 januari 2016 jonger was dan 65 jaar plus zes maanden, mag u aan de oudedagsreserve (OR) doteren. Dit verlaagt dan nog de inkomstenbelasting voor het jaar 2016. Deze dotatie bedraagt in 2016 9,8% van uw winst uit onderneming vóór de OR-dotatie, maar maximaal € 8.774. De toevoeging aan de OR is bovendien gemaximeerd tot het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar de OR aan het begin van het kalenderjaar te boven gaat. Eventueel kunt u een privéstorting doen in uw onderneming om uw ondernemingsvermogen wat op te krikken.

Let op!
Met het vormen van een OR zet u niet daadwerkelijk geld opzij, maar reserveert u een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel (en dus geen afstel!) van de belastingheffing over dat deel.

Tip!
Als u echt wat wilt opbouwen aan oude-dagsvoorzieningen, kunt u de OR laten vrijvallen en een lijfrentepolis of vergelijkbaar spaarproduct aanschaffen. De OR-vrijval is progressief belast, maar dit progressieve tarief wordt enigszins verzacht door de MKB-winstvrijstelling van 14% van de winst. De lijfrentepremie is aftrekbaar tegen het progressieve tarief (en wordt niet beperkt door de MKB-winstvrijstelling). Over de toekomstige lijfrente-uitkeringen zal dan wel belastingheffing plaatsvinden.

4. Voorkom verliesverdamping
Als u nog invloed kunt uitoefenen op de hoogte van de fiscale winst, houd dan rekening met nog te verrekenen verliezen. Het nemen van fiscale winst is aan te raden als u nog een verrekenbaar verlies heeft uit 2007. Voor zover u dit verlies niet kunt verrekenen in 2016, verdampt het per 1 januari 2017.

5. Neem winst op in grondslag arbeidskorting
Hoewel de arbeidskorting door sommigen vooral geassocieerd wordt met inkomsten uit dienstbetrekking, behoort ook de winst uit onderneming (vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling) tot de grondslag van deze heffingskorting. Echter dit geldt niet voor de winst die men als medegerechtigde geniet uit een onderneming. Het maximumbedrag van de arbeidskorting van € 3.103 (2016) wordt per 2017 verhoogd en bedraagt dan € 3.223. Daarnaast vindt per 2017 een verlaging plaats van het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting en het afbouwpercentage.

6. Los schuld bedrijfsmiddel familie af
In beginsel kunt u geen investeringsaftrek toepassen voor verplichtingen die u bent aangegaan met onder andere bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die tot uw huishouden behoren. De fiscus kan deze beperking onder voorwaarden achterwege laten. Een belangrijke voorwaarde is dat het om reële verplichtingen gaat. Ook mag de investering in beginsel niet zijn bedoeld om het percentage van de investeringsaftrek te beïnvloeden. Let wel op, want de fiscus past de desinvesterings-bijtelling toe als de verplichting tegenover de bloed- of aanverwant niet is nagekomen of is veranderd binnen vijf jaar na aanvang van het kalender(boek)jaar waarin de verplichting was aangegaan. Bent u in 2012 zo’n verplichting aangegaan, zorg er dan voor dat u vóór 1 januari 2017 de verschuldigde rente en aflossing betaalt. Of maak aannemelijk dat de afwijking van wat overeengekomen is op zakelijke gronden berust.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.