Fiscale eindejaarstips estateplanning / privé

1. Valt de concernstructuur onder de BOF?
2. Schenk vrijgesteld aan kinderen
3. In 2017 extra schenken voor eigen woning
4. Rond onderhoud/verbetering dit jaar af
5. Laat € 100.000-vrijstelling niet verdampen
6. Claim de ‘inhaalvrijstelling’ in 2016
7. Alleen in 2017 nog aftrek scholingskosten
8. Onderhoudskosten monument
9. Schenk voordelig aan culturele instelling
10. Trek alimentatie in het juiste jaar af
11. Laatste kans aftrek kinderalimentatie
12. Kom het periodiek verrekenbeding na
13. Betaal uw lijfrentepremie in 2016
14. Heffingvrij vermogen stijgt
15. Heffingssystematiek box 3 verandert
16. Verlaag toekomstige Wlz-bijdrage
17. Los kleine schulden af
18. Betaal belastingaanslagen
19. Groen beleggen
20. Let op met flits VBI – BP2017
21. Vermogen verzwegen? Inkeren!

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.

1. Valt de concernstructuur onder de BOF?
Een indirect aandelenbelang van een schenker of erflater van minder dan 5% in een actieve bv kan kwalificeren als ondernemingsvermogen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet. Zo oordeelde de Hoge Raad op 22 april 2016. De staatssecretaris van Financiën vond de uitkomst van de cassatieprocedure echter ongewenst en heeft daarom de wet gewijzigd. Op basis van een wetsvoorstel vallen indirecte belangen van minder dan 5% net als een direct gehouden belangen van minder dan 5% niet meer onder de BOF. Ga dus na of uw concernstructuur nog onder de BOF valt. Wellicht is het mogelijk de indirecte belangen uit te breiden. Uw adviseur kan u daarbij helpen!

Let op!
De gevolgen van het arrest worden gewijzigd met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip waarop deze wijzigingen bij persbericht bekend zijn gemaakt, dus tot en met 1 juli 2016, 0.00 uur.

2. Schenk vrijgesteld aan kinderen
Doet u nog vóór 1 januari 2017 een schenking aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van
€ 5.304 (kinderen, bedrag 2016) of € 2.122 (algemene vrijstelling, bedrag 2016). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van
€ 25.449 (bedrag 2016) of zelfs € 53.016 als het een schenking voor studie, beroepsopleiding of de eigen woning betreft. Bijvoorbeeld voor de verwerving van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld van een vervreemde eigen woning.

3. In 2017 extra schenken voor eigen woning
Als u wilt schenken voor de eigen woning, kan het aan te raden zijn dat pas na 1 januari 2017 te doen. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen namelijk maximaal € 100.000 (de zogenoemde ‘jubelton’) schenken aan een ander tussen 18 en 40 jaar zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. U hoeft het gehele bedrag van € 100.000 niet in een jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van hooguit twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

Tip!
De begiftigde mag de leeftijdsgrens niet overschrijden, ook niet als u gespreid schenkt. Heeft degene aan wie u wilt schenken de 40-jarige leeftijd al bereikt, maar is de partner wel jonger, dan kan de
€ 100.000-vrijstelling toch worden toegepast.

4. Rond onderhoud/verbetering dit jaar af
Heeft uw kind in 2014 de tijdelijk extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 toegepast op uw schenking voor de verbetering of onderhoud van een eigen woning? Houd er dan rekening mee dat het bedrag van de schenking binnen twee jaren na het kalenderjaar waarin het bedrag is geschonken aan de verbetering of het onderhoud moet zijn besteed. Deze schenking kan namelijk worden ontbonden indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Wijs uw kind dus erop dat die werkzaamheden in 2016 moeten zijn afgerond zodat de schenking niet vervalt!

5. Laat € 100.000-vrijstelling niet verdampen
Als in 2015 of 2016 gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van maximaal € 52.752 respectievelijk
€ 53.016) voor de eigen woning, kan de schenker in 2017 of 2018 zijn eerdere schenking nog aanvullen tot € 100.000. Let wel, deze aanvulling bedraagt maximaal het verschil tussen
€ 100.000 en de maximale eenmalig verhoogde vrijstelling. Was de schenking in 2015 of 2016 lager dan de geldende maximale vrijstelling, dan kan de vrijstelling van een ton uiteindelijk niet volledig worden benut. Schenk dus optimaal!

6. Claim de ‘inhaalvrijstelling’ in 2016
Ingeval van schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar kan slechts in één kalenderjaar de gewone vrijstelling van € 25.449 òf de extra verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedragen in 2016) worden toegepast. Heeft u echter de verhoogde vrijstelling toegepast vóór 1 januari 2010, dan mag alsnog gebruik worden gemaakt van de aanvullende ‘inhaalvrijstelling’ van € 27.567 (bedrag 2016). Maar dat mag alleen als uw kind of zijn partner nog geen 40 jaar is, en de schenking wordt besteed aan de eigen woning. En wilt u in 2017 of 2018 weer een belastingvrije schenking kunnen doen voor de eigen woning? Dat kan tot een bedrag van € 46.984 belastingvrij, mits in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de ‘inhaalvrijstelling’.

Let op!
Voor de inhaalvrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning. Het recht op de normale vrijstelling van € 5.304 blijft dan ook nog bestaan.

7. Alleen in 2017 nog aftrek scholingskosten
Vanaf 2018 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep niet meer aftrekbaar. Dit is een fikse lastenverzwaring als uw werkgever de opleidingskosten niet vergoedt. Hiervoor in de plaats komt een niet-fiscale uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers. De nieuwe regeling is overigens vooral bedoeld voor mensen die minder snel geneigd zijn scholing te volgen en waarbij het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.

Tip!
Ondernemers kunnen na 2018 wel de kosten voor scholing blijven aftrekken. Voor hen zijn het − onder voorwaarden − ondernemingskosten.

8. Onderhoudskosten monument
In tegenstelling tot wat op Prinsjesdag was aangekondigd, wordt de monumentenaftrek (onderdeel van de persoonsgebonden aftrek-post) niet geschrapt. Dat betekent dat particuliere eigenaren van rijksmonumenten in ieder geval tot 2018 80% van de onderhoudskosten van een monumentenpand in aftrek kunnen brengen. Het gaat hier overigens om eigen woningen en woningen in box 3. Behoort uw monumentenpand tot het ondernemingsvermogen, dan zijn de (zakelijke) kosten gewoon aftrekbaar.

9. Schenk voordelig aan culturele instelling
Wilt u dit jaar nog extra fiscaal voordelig schenken aan een goed doel? Als u schenkt aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI), geniet u meer fiscaal voordeel dan wanneer u schenkt aan een gewone ANBI. Deze gift levert namelijk een aftrekpost op van 125% in plaats van 100% van het geschonken bedrag. De extra aftrek van 25% is echter gemaximeerd op € 1.250. Deze faciliteit vervalt per 31 december 2017.

Let op!
Uiteraard geldt ook voor de aftrek van een gift aan een culturele instelling het drempelinkomen van 1% (met een minimum van € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en het maximum giftenaftrek van 10% van het drempelinkomen vóór toepassing van de persoons-gebonden aftrek.

Tip!
Heeft u een eigen bv, dan kunt u aan een culturele instelling schenken via uw bv. Dat levert een extra aftrek op in de vennootschapsbelasting van 50% van het bedrag dat de bv heeft geschonken aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

10. Trek alimentatie in het juiste jaar af
Alimentatie die u moet betalen aan uw ex-echtgenoot vormt een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Het is wel belangrijk dat u de betaalde partneralimentatie in het juiste jaar opgeeft in uw aangifte inkomstenbelasting. Alimentatiebedragen zijn namelijk alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn betaald. De alimentatie moet dit jaar dus uiterlijk op 31 december zijn betaald om deze nog in 2016 in aftrek te kunnen brengen.

Let op!
De alimentatieverplichting, dus de schuld aan uw ex-partner voordat u de alimentatie heeft betaald, kunt u niet meenemen als schuld in box 3.

11. Laatste kans aftrek kinderalimentatie
De aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen is per 1 januari 2015 al komen te vervallen. Wel kunt u de waarde van een kinderalimentatieverplichting in 2015 en 2016 nog als schuld opvoeren in box 3. Met ingang van 1 januari 2017 is dat niet meer mogelijk.

12. Kom het periodiek verrekenbeding na
Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en daarin is een periodiek verreken-beding opgenomen, denk er dan aan die afrekening ook over dit jaar nog op te stellen. Wanneer er niet verrekend is, bestaat het risico dat er bij einde huwelijk (door scheiding of overlijden) afgerekend wordt alsof er gemeenschap van goederen was.

Tip!
Een periodiek verrekenbeding dat jarenlang niet is uitgevoerd, kan worden ‘gerepareerd’ door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet het beding wel jaarlijks worden uitgevoerd of de huwelijkse voorwaarden moeten worden aangepast op dit punt.

13. Betaal uw lijfrentepremie in 2016
Voor personen met een pensioengat kan het sluiten van een (bruto) lijfrentepolis een goede oplossing zijn. De premies betaald voor een dergelijke regeling zijn in beginsel binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. In eerste instantie is de aftrek van lijfrentepremie beperkt tot de zogenoemde jaarruimte. Bovendien is het van belang dat u de lijfrentepremie die u wilt aftrekken in 2016 ook echt dit jaar nog betaalt.

Tip!
Heeft u de afgelopen 5 jaar lijfrentepremies betaald, maar bent u vergeten deze in aftrek te brengen in uw aangifte inkomstenbelasting? U kunt dan, als uw aangifte al onherroepelijk vaststaat, een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de fiscus. U moet dan kunnen bewijzen dat u de betaalt premie niet heeft afgetrokken. Bijvoorbeeld met kopieën van uw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.

14. Heffingvrij vermogen stijgt
Het heffingvrije vermogen in box 3 stijgt in 2017 van € 24.437 (bedrag 2016) tot € 25.000 per persoon. Met een fiscale partner is uw heffingsvrije vermogen in 2017 dus € 50.000.

15. Heffingssystematiek box 3 verandert
Vanaf 2017 kent box 3 niet meer een vast fictief rendement, maar drie schijven. Verondersteld wordt dat u naarmate uw vermogen groter wordt, relatief meer gaat beleggen en een hoger rendement kunt behalen. Voor sparen is het verondersteld rendement 1,63% en voor beleggen 5,39%. Het belastingtarief blijft 30%.

Schijf Box 3 belast vermogen (€) Fictief rendement (afgerond)
1e 0 t/m 75.000 2,87%1
2e 75.001 t/m 975.000 4,60%2
3e Vanaf 975.001 5,39%3

1 67% x 1,63% + 33% x 5,39%
2 21% x 1,63% + 79% x 5,39%
3 0% x 1,63% + 100% x 5,39%

Tip!
Heeft u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen nog steeds zo verdelen dat het voor u samen het voordeligst is.

16. Verlaag toekomstige Wlz-bijdrage
Uw box 3-vermogen is relevant voor de inkomstenbelasting maar ook bijvoorbeeld voor de toekenning van toeslagen. Bij de toekenning van de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget geldt namelijk een vermogenstoets. Ook de eigen bijdrage voor Wlz-zorg (voorheen AWBZ) is mede afhankelijk van het box 3-vermogen op de peildatum (1 januari). Het kan daarom raadzaam zijn uw box 3-vermogen voor 1 januari 2017 te verlagen door bijvoorbeeld schenkingen te doen, geen voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen of met eigen geld de eigenwoningschuld af te lossen (daar kan wel een vermindering van hypotheekrenteaftrek tegenover staan).

Let op!
Bij bepaling van de Wlz-bijdrage wordt gekeken naar uw vermogen van twee jaar geleden. Een verandering in dit vermogen (bijvoorbeeld door nu te schenken) heeft dus pas twee jaar later effect.

17. Los kleine schulden af
Heeft u lage schulden die in box 3 vallen en beschikt u over voldoende vermogen? Dan kunt u er fiscaal voordeel bij hebben om de box 3-schulden af te lossen. Voordat deze schulden namelijk de heffingsgrondslag van box 3 verminderen moet eerst een drempel van € 3000 per partner zijn overschreden (bedrag 2016). Bovendien is de rente op deze kredieten niet aftrekbaar. Fiscaal nadelig dus! Los deze schulden dus zo veel mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2017.

18. Betaal belastingaanslagen
Belastingaanslagen mogen niet als schuld worden aangemerkt voor box 3. Als u belastingaanslagen heeft ontvangen, betaal deze dan vóór 1 januari 2017. Zo voorkomt u dat u over deze bedragen box 3 heffing moet afdragen.

Let op!
Er zijn uitzonderingen. U mag bijvoorbeeld erfbelasting die u nog niet heeft betaald wel als schuld aangeven in box 3.

19. Groen beleggen
Wilt u optimaal gebruikmaken van de vrijstellingen in box 3? Benut dan ook de vrijstelling voor groen beleggen. Groene beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van
€ 57.213 (bedrag 2017) per persoon (€ 114.426 bij fiscaal partners). Met nog een extra heffingskorting van 0,7% levert dit een flinke belastingbesparing in box 3 op. Om in 2017 dit belastingvoordeel te kunnen benutten is het uiteraard wel het nodig dat u deze fondsen op 1 januari 2017 (peildatum) in bezit heeft.

20. Let op met flits VBI – BP2017
Beleggen via een VBI (vrijgestelde beleggings-instelling) is minder aantrekkelijk geworden. Als u box 3-vermogen onderbrengt in een VBI waarin u een aanmerkelijk belang heeft en dat vermogen binnen achttien maanden weer naar box 3 overhevelt wordt u gestraft. Dat vermogen wordt namelijk niet alleen belast in box 2, maar ook in box 3 tegen het hoogste forfaitaire rendement (5,37%). Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht tot Prinsjesdag (20 september 2016).

Let op!
Als u belegt in een VBI moet u bovendien waarschijnlijk gegevens over uzelf en eventueel andere aandeelhouders in een register (het UBO-register) vermelden. Dat is een privacynadeel.

Tip!
Er komt wel een tegenbewijsregel. Als u aannemelijk kunt maken dat u om zakelijke redenen het vermogen binnen 18 maanden terughaalt naar box 3 geldt de sanctie niet.

21. Vermogen verzwegen? Inkeren!
Verzweeg u inkomen of vermogen bij de aangifte die u in 2014, 2015 of 2016 verzorgde? Geef dat alsnog op en maak daarbij gebruik van de inkeerregeling. Stuurt u het verzoek om gebruik te maken van de inkeerregeling binnen twee jaar na de aangifte waarin u het vermogen heeft verzwegen, dan krijgt u namelijk geen vergrijpboete. Stel u deed 20 maart 2014 aangifte, dan was u na 20 maart 2016 dus te laat. U bent dan wel een boete verschuldigd maar de Belastingdienst kan de verschuldigde boete matigen tot 40% van de bedragen die u zonder inkeerregeling zou krijgen.

Let op!
Als u geen gebruik maakt van de inkeerregeling en vermogen in box 3 verzwijgt, riskeert u een boete van 75% bij grove schuld, 150% bij opzet en 300% bij ernstige fraude of recidive. Er kunnen strafverzwarende en strafverminderende factoren zijn waardoor het percentage eventueel nog hoger of juist lager wordt.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.