Fiscale eindejaarstips BTW en overdrachtsbelasting

1. Debiteur betaalt niet? Vraag btw terug
2. Debiteur: betaal btw tijdig terug
3. Houd rekening met verruiming begrip ‘bouwterrein’
4. Nog steeds recht op sportvrijstelling?
5. Registreer tijdig voor aan MOSS
6. Vraag EU-btw over 2016 terug
7. Controleer uw btw-aangiften
8. Houd de herzieningstermijn in de gaten
9. KOR-ontheffing? Dien uw verzoek nu in
10. Overweeg een F.E. met de topholding
11. Denk aan de 90%-verklaring
12. Vorder te veel afgedragen btw terug
13. Maandelijks btw-aangifte doen?

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.

1. Debiteur betaalt niet? Vraag btw terug
Met ingang van 1 januari 2017 kunt u de btw op oninbare vorderingen eerder en sneller terugvragen bij de Belastingdienst. Onder de nieuwe regeling verkrijgt u als crediteur uiterlijk één jaar (nu twee jaar) na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf. Ook hoeft u niet langer een separaat teruggaafverzoek in te dienen, maar kunt u het bedrag van de teruggaaf in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte. De termijn van één maand blijft wel bestaan. Dat betekent dat u de btw-teruggaaf binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden in de aangifte moet verwerken. Als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Let op!
Op grond van overgangsrecht worden vorderingen die vóór 1 januari 2017 al opeisbaar zijn, als oninbaar aangemerkt op 1 januari 2018, voor zover het verschuldigde bedrag op die datum nog niet is ontvangen. Wanneer het eerder, in de loop van 2017, al duidelijk is dat dergelijke vorderingen oninbaar zijn, ontstaat al op dat moment het recht op teruggaaf.

2. Debiteur: betaal btw tijdig terug
Wanneer een afnemer de factuur niet betaalt, moet hij een correctie toepassen voor de terugbetaling van de btw die hij in aftrek heeft gebracht. Die correctie moet onder de huidige regeling plaatsvinden bij het verstrijken van twee jaar na het opeisbaar worden van de vordering, voor zover deze dan nog niet is betaald. Met ingang van 1 januari 2017 moet de correctie plaatsvinden binnen één jaar. Dit geldt voor alle vorderingen die vóór 1 januari 2017 opeisbaar zijn geworden en nog niet zijn betaald.

3. Houd rekening met verruiming begrip ‘bouwterrein’
Het begrip bouwterrein in de Wet omzetbelasting wordt per 1 januari 2017 verruimd. Per die datum is sprake van een bouwterrein als uit de beoordeling van alle omstandigheden blijkt dat het terrein daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd. Daarbij wordt ook de intentie van partijen meegenomen, mits deze met objectieve gegevens (zoals een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit) kan worden onderbouwd. Door deze verruiming is eerder sprake van een levering van een bouwterrein die belast is met btw, maar vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

4. Nog steeds recht op sportvrijstelling?
De diensten van watersportorganisaties die geen winst beogen vallen voor wat betreft de watersport onder de btw-sportvrijstelling. Vanaf 2017 wordt de vrijstelling verruimd en geldt deze ook voor niet-winstbeogende watersportverenigingen met personeel dat werkzaamheden verricht aan vaartuigen en voor het beschikbaar stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen. Naast deze verruiming is er ook een beperking. De sportvrijstelling geldt vanaf 2017 niet voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor zover deze plaatsen worden gebruikt door vaartuigen voor recreatief gebruik. Ga na wat deze wijziging voor u betekent.

5. Registreer tijdig voor aan MOSS
Levert u digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen, dan kunt u ook in 2017 gebruikmaken van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS). De btw die u over deze diensten moet betalen, hoeft u dan maar in één EU-land aan te geven, bijvoorbeeld Nederland. U moet zich hiervoor wel digitaal registreren met het formulier ‘Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen’. In het registratieformulier geeft u de gewenste ingangsdatum aan en vanaf die datum moet u uiterlijk 20 dagen na afloop van het kwartaal een btw-melding doen en de btw betalen. Heeft u al eerder een digitale dienst geleverd, dan moet u zich uiterlijk aanmelden op de 10de van de maand die volgt op de maand waarin u de dienst heeft geleverd.

Let op!
Meldt u zich na de tiende dag aan, dan loopt u het risico dat de MOSS-regeling niet voor alle digitale diensten kan worden toegepast. In dat geval moet u zelf contact opnemen met de belastingdienst van het EU-land waar de dienst is verricht en daar navragen of u zich daar moet registreren.

6. Vraag EU-btw over 2016 terug
Als u in 2016 btw heeft betaald in een ander EU-land en deze nog niet heeft teruggevraagd, kunt u alsnog een teruggaafverzoek indienen via het elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst. U moet dit wel uiterlijk 30 september 2017 doen. In de brochures ‘Vereisten voor verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen’ en ‘Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen’ leest u welke voorwaarden de verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van btw.

7. Controleer uw btw-aangiften
Ga na of u btw-correcties moet doorvoeren voor bijvoorbeeld het privégebruik van elektriciteit, gas en water maar ook het privégebruik van de auto van de zaak. Heeft u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef deze dan alsnog vóór 1 april 2017 aan met het formulier ‘Suppletie Omzetbelasting’. U betaalt dan na ontvangst van de naheffingsaanslag geen belastingrente (4% in 2016) over het verschuldigde bedrag. Uw adviseur kan u meer hierover vertellen.

Tip!
Correcties van meer dan € 1.000 moet u met het suppletieformulier doorgeven. Correcties van € 1.000 of minder mag u verwerken in uw eerstvolgende aangifte omzetbelasting. U ontvangt dan geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie. Let wel, de correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de kleineondernemersregeling.

Let op!
De Belastingdienst controleert op grond van het landelijk project ‘Inning belastingschulden btw’ nog steeds op het tijdig suppleren van btw-schulden. Als er onverklaarbare verschillen worden geconstateerd tussen de btw-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan een onderzoek volgen. Het opzettelijk niet betalen en niet suppleren wordt beboet.

8. Houd de herzieningstermijn in de gaten
Naarmate u langer in het bezit bent van een bedrijfsmiddel, is de kans groter dat u zich van bepaalde verplichtingen niet bewust bent/blijft. Denk bijvoorbeeld aan de btw-herzieningstermijn van tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken (andere bedrijfsmiddelen). Heeft u in 2016 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en de btw daarover afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u aan het eind van dit jaar en de komende negen jaren (vier jaren voor roerende zaken) toetsen of het gebruik waarvan u oorspronkelijk was uitgegaan nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. U moet corrigeren als het werkelijke gebruik meer dan 10% verschilt van het door u ‘ingeschatte’ gebruik.

9. KOR-ontheffing? Dien uw verzoek nu in
Heeft u een eenmanszaak of bent u maat of firmant in een maatschap respectievelijk vennootschap onder firma? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kleine ondernemingsregeling (KOR) als de verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting € 1.883 is of minder. Verwacht u in 2017 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoeft u geen btw meer te betalen. Daarnaast kunt u verzoeken om ontheffing voor administratieve verplichtingen. U hoeft dan in beginsel ook geen btw-aangifte te doen.

Tip!
Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in per 1 januari 2017. Dien uw verzoek voor 2017 dus zo snel mogelijk in!

10. Overweeg een F.E. met de topholding
Natuurlijke personen en lichamen die in Nederland zijn gevestigd en die financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar zijn verbonden, mogen een fiscale eenheid voor de btw vormen. Men kan dan onderling leveringen verrichten zonder dat daarover btw moet worden gefactureerd. Van een fiscale eenheid is overigens sprake vanaf het moment waarop aan alle wettelijke vereisten is voldaan. U mag onder voorwaarden ook een fiscale eenheid aangaan met een topholding, ook al is die strikt genomen geen btw-ondernemer. Wilt u al in 2017 een fiscale eenheid aangaan, zorg dan ervoor dat de holding binnen het concern een sturende en beleidsbepalende functie vervult.

Tip!
De overige voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid met een topholding zijn vastgelegd in de holdingresolutie van 18 februari 1991.

11. Denk aan de 90%-verklaring
Heeft u in 2015 een onroerende zaak gekocht, en samen met de verkoper geopteerd voor een btw-belaste levering? U moet dan binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 30 januari 2017) een verklaring uitreiken aan de verkoper en de inspecteur. In die verklaring staat dan vermeld of u de onroerende zaak al dan niet gebruikt voor doeleinden waarvoor minstens 90% recht op btw-aftrek bestaat. Als u niet meer aan het 90%-criterium voldoet, wordt de levering alsnog geacht vrij te zijn van btw. Hierdoor vervalt bij de verkoper het recht op btw-aftrek. Hij moet de btw dan terugbetalen aan de Belastingdienst.

Tip!
Maak in de koopovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste levering komt te vervallen. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de koper de btw-schade vergoed aan de verkoper als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

12. Vorder te veel afgedragen btw terug
Komt u tijdens een controle van uw btw-administratie erachter dat u dit jaar te veel btw heeft afgedragen, dan kunt u dit corrigeren met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Gaat het om btw die u in 2011 per abuis heeft afgedragen, dan is 2016 uw laatste kans om dit alsnog te corrigeren. Met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ kunt u namelijk alleen de btw terugvragen die u in de afgelopen vijf jaar te veel heeft aangegeven en betaald. U kunt het suppletieformulier invullen en verzenden op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst of downloaden.

13. Maandelijks btw-aangifte doen?
Een grote groep ondernemers doet de btw-aangifte één keer per kwartaal. Krijgt u structureel btw terug, dan kunt u makkelijk een liquiditeitsvoordeel behalen door maandelijks aangifte te doen. U moet hiervoor wel een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

Tip!
Met onze app ontvangt u een BTW-alert berichtje als het weer tijd is om aangifte te doen.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op.